Klimaendringer – noen betraktninger

Kjell Danielsen og Knut Aabakken, 2022

Forord

Underlaget for klimadebatten er en strøm av forsknings-rapporter og analyser som til dels motsier hverandre selv om IPCC hevder å forvalte den oppleste og vedtatte sannheten.

Disse Betraktninger er vårt forsøk på å finne sammenheng i et virvar av publikasjoner.

Bakgrunn

Vår bakgrunn er fra satellitt-kommunikasjon, et fagfelt hvor fysikkens lover er fundamentet. Det meste vi leser om klima er stringent, men udokumenterte påstander er til dels forstyrrende.

Vi har med stor interesse fulgt klimadebatten i mange år og er forundret over hvor polarisert den er og til tider minner mer om parti-politikk enn om saklig meningsutveksling.

Ambisjoner

Spørsmålet vi stillet oss selv, var om det er mulig å trekke ut noen grunnleggende faktorer som kan forklare Jordens mange klimaendringer både før og efter at menneskene ble delaktige.

Dette er ikke en vitenskapelig avhandling selv om vi referer til noen av de mange interessante artikler vi har sett på for å underbygge vår forståelse.

Ambisjonen var like enkel som den nesten var uoverkommelig – å beskrive med egne ord de mekanismene som efter vår oppfatning forårsaker klimaendringer.

For de få som måtte lese våre Betraktninger, håper vi at det vil anspore til egne vurderinger.

Definisjon

Klimaendringer er definert som: Betydelige og varige endringer i den statistiske fordelingen av vær-mønsteret over perioder som strekker seg fra dekader til århundrer og millioner av år.

Det betyr at vi ikke kan bruke en kald sommer eller en varm vinter som bevis på at klima er i ferd med å endres, men hvis det gjentar seg fortløpende i noen ti-år, er det klimaendring.

Definisjonen sier ikke noe om at den må være global, snarere tvert imot fordi det dreier seg om vær-mønstre som alltid er regionale. Klimaendringer skjer på forskjellige steder til forskjellige tider uansett global middel-temperatur.

Vi erkjenner at 100-års hendelser er repeterbare vær-fenomen. Kommer de oftere, skylder vi på klimaendringer, men det kan vi bare gjøre hvis de fortsette å komme oftere.